点击图片!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[一]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[二]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[三]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[四]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[五]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[六]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[七]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[八]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[九]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[十]
+


-
1
[unu]
[一]
[Yī]


-
2
[du]
[二]
[Èr]


-
3
[tri]
[三]
[Sān]


-
4
[kvar]
[四]
[Sì]


-
5
[kvin]
[五]
[Wǔ]


-
6
[ses]
[六]
[Liù]


-
7
[sep]
[七]
[Qī]


-
8
[ok]
[八]
[bā]


-
9
[naŭ]
[九]
[Jiǔ]


-
10
[dek]
[十]
[Shí]