0

0

Listening test. Hear the voice first:   

‫38

[اڑتیس]‬

‫38

[اڑتیس]‬

‫38

[اڑتیس]‬

[ሰላሣ ስምንት]

[selaša siminiti]

‫43

[تینتالیس]‬

‫43

[تینتالیس]‬

‫43

[تینتالیس]‬

[አርባ ሶስት]

[āriba sositi]

‫53

[ترپن]‬

‫53

[ترپن]‬

‫53

[ترپن]‬

[ሃምሳ ሶስት]

[hamisa sositi]

‫78

[اٹھہتّر]‬

‫78

[اٹھہتّر]‬

‫78

[اٹھہتّر]‬

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]
‫38
[اڑتیس]‬
[ሰላሣ ስምንት]
[selaša siminiti]
‫43
[تینتالیس]‬
[አርባ ሶስት]
[āriba sositi]
‫53
[ترپن]‬
[ሃምሳ ሶስት]
[hamisa sositi]
‫78
[اٹھہتّر]‬
[ሰባ ስምንት]
[seba siminiti]