0

0

اختبار في السماع. اسمع الصوت أولا:   

37

[тридесет и седам]

[trideset i sedam]

37

[тридесет и седам]

[trideset i sedam]

37

[тридесет и седам]

[trideset i sedam]

[سبعة وثلاثون]‬

[sbaeat wathalathun]

66

[шездесет и шест]

[šezdeset i šest]

66

[шездесет и шест]

[šezdeset i šest]

66

[шездесет и шест]

[šezdeset i šest]

[ستة وستون]‬

[stat wastun]

82

[осамдесет и два]

[osamdeset i dva]

82

[осамдесет и два]

[osamdeset i dva]

82

[осамдесет и два]

[osamdeset i dva]

[اثنان وثمانون]‬

[athnan wathamanuna]

44

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

44

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

44

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

[أربعة وأربعون]‬

[arabeat wa'arbaeuna]
37
[тридесет и седам]
[trideset i sedam]
[سبعة وثلاثون]‬
[sbaeat wathalathun]
66
[шездесет и шест]
[šezdeset i šest]
[ستة وستون]‬
[stat wastun]
82
[осамдесет и два]
[osamdeset i dva]
[اثنان وثمانون]‬
[athnan wathamanuna]
44
[четрдесет и четири]
[četrdeset i četiri]
[أربعة وأربعون]‬
[arabeat wa'arbaeuna]