0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

[δεκατρία]

[dekatría]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

[ενενήντα επτά]

[enenḗnta eptá]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

[ογδόντα εννέα]

[ogdónta ennéa]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

[πενήντα πέντε]

[penḗnta pénte]
13
[สิบสาม]
[δεκατρία]
[dekatría]
97
[เก้าสิบเจ็ด]
[ενενήντα επτά]
[enenḗnta eptá]
89
[แปดสิบเก้า]
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]
55
[ห้าสิบห้า]
[πενήντα πέντε]
[penḗnta pénte]