0

0

Listening test. Hear the voice first:   

60

[шеесет]

[shyeyesyet]

60

[шеесет]

[shyeyesyet]

60

[шеесет]

[shyeyesyet]

[sixty]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

[ninety-seven]

49

[четириесет и девет]

[chyetiriyesyet i dyevyet]

49

[четириесет и девет]

[chyetiriyesyet i dyevyet]

49

[четириесет и девет]

[chyetiriyesyet i dyevyet]

[forty-nine]

23

[дваесет и три]

[dvayesyet i tri]

23

[дваесет и три]

[dvayesyet i tri]

23

[дваесет и три]

[dvayesyet i tri]

[twenty-three]

60
[шеесет]
[shyeyesyet]
[sixty]
97
[деведесет и седум]
[dyevyedyesyet i syedoom]
[ninety-seven]
49
[четириесет и девет]
[chyetiriyesyet i dyevyet]
[forty-nine]
23
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]
[twenty-three]