0

0

Listening test. Hear the voice first:   

‫67

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

‫67

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

‫67

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

[sesdek sep]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

[naŭdek kvin]

‫88

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]

‫88

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]

‫88

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]

[okdek ok]

‫100

[מאה]‬

[me'ah]

‫100

[מאה]‬

[me'ah]

‫100

[מאה]‬

[me'ah]

[cent]

‫67
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]
[sesdek sep]
‫95
[תשעים וחמש]‬
[tish'im w'xamesh]
[naŭdek kvin]
‫88
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]
[okdek ok]
‫100
[מאה]‬
[me'ah]
[cent]