0

0

تست شنیداری   

80

[осемдесет]

[osemdeset]

80

[осемдесет]

[osemdeset]

80

[осемдесет]

[osemdeset]

[هشتاد] ‬

[hashtâd]

12

[дванайсет]

[dvanayset]

12

[дванайсет]

[dvanayset]

12

[дванайсет]

[dvanayset]

[دوازده]‬

[davâz-dah]

39

[трийсет и девет]

[triyset i devet]

39

[трийсет и девет]

[triyset i devet]

39

[трийсет и девет]

[triyset i devet]

[سی و نه]‬

[see-o-noh]

29

[двайсет и девет]

[dvayset i devet]

29

[двайсет и девет]

[dvayset i devet]

29

[двайсет и девет]

[dvayset i devet]

[بیست و نه]‬

[bist-o-noh]
80
[осемдесет]
[osemdeset]
[هشتاد] ‬
[hashtâd]
12
[дванайсет]
[dvanayset]
[دوازده]‬
[davâz-dah]
39
[трийсет и девет]
[triyset i devet]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
29
[двайсет и девет]
[dvayset i devet]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]