0

0

تست شنیداری   

৩৯

[ঊনচল্লিশ]

[Ūnacalliśa]

৩৯

[ঊনচল্লিশ]

[Ūnacalliśa]

৩৯

[ঊনচল্লিশ]

[Ūnacalliśa]

[سی و نه]‬

[see-o-noh]

৬৬

[ছেষট্টি]

[chēṣaṭṭi]

৬৬

[ছেষট্টি]

[chēṣaṭṭi]

৬৬

[ছেষট্টি]

[chēṣaṭṭi]

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

১০

[দশ]

[daśa]

১০

[দশ]

[daśa]

১০

[দশ]

[daśa]

[ده]‬

[dah]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

[هشتاد و نه]‬

[hashtâd-o-noh]
৩৯
[ঊনচল্লিশ]
[Ūnacalliśa]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
৬৬
[ছেষট্টি]
[chēṣaṭṭi]
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
১০
[দশ]
[daśa]
[ده]‬
[dah]
৮৯
[ঊননব্বই]
[ūnanabba'i]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]