0

0

تست شنیداری   

27

[dvadeset i sedam]

27

[dvadeset i sedam]

27

[dvadeset i sedam]

[بیست و هفت]‬

[bist-o-haft]

59

[pedeset i devet]

59

[pedeset i devet]

59

[pedeset i devet]

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

83

[osamdeset i tri]

83

[osamdeset i tri]

83

[osamdeset i tri]

[هشتاد و سه]‬

[hashtâd-o-se]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]
27
[dvadeset i sedam]
[بیست و هفت]‬
[bist-o-haft]
59
[pedeset i devet]
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
83
[osamdeset i tri]
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]
84
[osamdeset i četiri]
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]