0

0

تست شنیداری   

89

[osamdeset i devet]

89

[osamdeset i devet]

89

[osamdeset i devet]

[هشتاد و نه]‬

[hashtâd-o-noh]

32

[trideset i dva]

32

[trideset i dva]

32

[trideset i dva]

[سی و دو]‬

[see-o-do]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

[شصت و یک]‬

[shast-o-yek]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]
89
[osamdeset i devet]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
32
[trideset i dva]
[سی و دو]‬
[see-o-do]
61
[šezdeset i jedan]
[شصت و یک]‬
[shast-o-yek]
84
[osamdeset i četiri]
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]