0

0

تست شنیداری   

49

[quaranta-nou]

49

[quaranta-nou]

49

[quaranta-nou]

[چهل و نه]‬

[che-hel-o-noh]

38

[trenta-vuit]

38

[trenta-vuit]

38

[trenta-vuit]

[سی و هشت]‬

[see-o-hasht]

73

[setanta-tres]

73

[setanta-tres]

73

[setanta-tres]

[هفتاد و سه]‬

[haftâd-o-se]

18

[divuit]

18

[divuit]

18

[divuit]

[هجده]‬

[hej-dah]
49
[quaranta-nou]
[چهل و نه]‬
[che-hel-o-noh]
38
[trenta-vuit]
[سی و هشت]‬
[see-o-hasht]
73
[setanta-tres]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]
18
[divuit]
[هجده]‬
[hej-dah]