0

0

تست شنیداری   

94

[devadesát čtyři]

94

[devadesát čtyři]

94

[devadesát čtyři]

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

56

[padesát šest]

56

[padesát šest]

56

[padesát šest]

[پنجاه و شش]‬

[panjâ-ho-shesh]

91

[devadesát jedna]

91

[devadesát jedna]

91

[devadesát jedna]

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

81

[osmdesát jedna]

81

[osmdesát jedna]

81

[osmdesát jedna]

[هشتاد و یک]‬

[hashtâd-o-yek]
94
[devadesát čtyři]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]
56
[padesát šest]
[پنجاه و شش]‬
[panjâ-ho-shesh]
91
[devadesát jedna]
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
81
[osmdesát jedna]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]