0

0

تست شنیداری   

90

[devadesát]

90

[devadesát]

90

[devadesát]

[نود]‬

[navad]

70

[sedmdesát]

70

[sedmdesát]

70

[sedmdesát]

[هفتاد]‬

[haftâd]

14

[čtrnáct]

14

[čtrnáct]

14

[čtrnáct]

[چهارده]‬

[cha-hâr-dah]

77

[sedmdesát sedm]

77

[sedmdesát sedm]

77

[sedmdesát sedm]

[هفتاد و هفت]‬

[haftâd-o-haft]
90
[devadesát]
[نود]‬
[navad]
70
[sedmdesát]
[هفتاد]‬
[haftâd]
14
[čtrnáct]
[چهارده]‬
[cha-hâr-dah]
77
[sedmdesát sedm]
[هفتاد و هفت]‬
[haftâd-o-haft]