0

0

تست شنیداری   

100

[hundrede]

100

[hundrede]

100

[hundrede]

[صد]‬

[sad]

91

[enoghalvfems]

91

[enoghalvfems]

91

[enoghalvfems]

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

30

[tredive]

30

[tredive]

30

[tredive]

[سی]‬

[see]

8

[otte]

8

[otte]

8

[otte]

[هشت]‬

[hasht]
100
[hundrede]
[صد]‬
[sad]
91
[enoghalvfems]
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
30
[tredive]
[سی]‬
[see]
8
[otte]
[هشت]‬
[hasht]