0

0

تست شنیداری   

82

[zweiundachtzig]

82

[zweiundachtzig]

82

[zweiundachtzig]

[هشتاد و دو]‬

[hashtâd-o-do]

51

[einundfünfzig]

51

[einundfünfzig]

51

[einundfünfzig]

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

68

[achtundsechzig]

68

[achtundsechzig]

68

[achtundsechzig]

[شصت و هشت]‬

[shast-o-hasht]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

[بیست و پنج]‬

[bist-o-panj]
82
[zweiundachtzig]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
51
[einundfünfzig]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
68
[achtundsechzig]
[شصت و هشت]‬
[shast-o-hasht]
25
[fünfundzwanzig]
[بیست و پنج]‬
[bist-o-panj]