0

0

تست شنیداری   

93

[ninety-three]

93

[ninety-three]

93

[ninety-three]

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

15

[fifteen]

15

[fifteen]

15

[fifteen]

[پانزده]‬

[pânz-dah]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

[نود و هفت]‬

[navad-o-haft]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]
93
[ninety-three]
[نود و سه]‬
[navad-o-se]
15
[fifteen]
[پانزده]‬
[pânz-dah]
97
[ninety-seven]
[نود و هفت]‬
[navad-o-haft]
46
[forty-six]
[چهل و شش]‬
[che-hel-o-shesh]