0

0

تست شنیداری   

57

[fifty-seven]

57

[fifty-seven]

57

[fifty-seven]

[پنجاه و هفت]‬

[panjâ-ho-haft]

92

[ninety-two]

92

[ninety-two]

92

[ninety-two]

[نود و دو]‬

[navad-o-do]

34

[thirty-four]

34

[thirty-four]

34

[thirty-four]

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

[نود و نه]‬

[navad-o-noh]
57
[fifty-seven]
[پنجاه و هفت]‬
[panjâ-ho-haft]
92
[ninety-two]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]
34
[thirty-four]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
99
[ninety-nine]
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]