0

0

تست شنیداری   

20

[dudek]

20

[dudek]

20

[dudek]

[بیست]‬

[bist]

34

[tridek kvar]

34

[tridek kvar]

34

[tridek kvar]

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

99

[naŭdek naŭ]

99

[naŭdek naŭ]

99

[naŭdek naŭ]

[نود و نه]‬

[navad-o-noh]

68

[sesdek ok]

68

[sesdek ok]

68

[sesdek ok]

[شصت و هشت]‬

[shast-o-hasht]
20
[dudek]
[بیست]‬
[bist]
34
[tridek kvar]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
99
[naŭdek naŭ]
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]
68
[sesdek ok]
[شصت و هشت]‬
[shast-o-hasht]