0

0

تست شنیداری   

71

[setenta y uno]

71

[setenta y uno]

71

[setenta y uno]

[هفتاد و یک]‬

[haftâd-o-yek]

85

[ochenta y cinco]

85

[ochenta y cinco]

85

[ochenta y cinco]

[هشتاد و پنج]‬

[hashtâd-o-panj]

92

[noventa y dos]

92

[noventa y dos]

92

[noventa y dos]

[نود و دو]‬

[navad-o-do]

16

[dieciséis]

16

[dieciséis]

16

[dieciséis]

[شانزده]‬

[shânz-dah]
71
[setenta y uno]
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]
85
[ochenta y cinco]
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
92
[noventa y dos]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]
16
[dieciséis]
[شانزده]‬
[shânz-dah]