0

0

تست شنیداری   

95

[noventa y cinco]

95

[noventa y cinco]

95

[noventa y cinco]

[نود و پنج]‬

[navad-o-panj]

4

[cuatro]

4

[cuatro]

4

[cuatro]

[چهار]‬

[châ-har]

22

[veintidós]

22

[veintidós]

22

[veintidós]

[بیست و دو]‬

[bist-o-do]

88

[ochenta y ocho]

88

[ochenta y ocho]

88

[ochenta y ocho]

[هشتاد و هشت]‬

[hashtâd-o-hasht]
95
[noventa y cinco]
[نود و پنج]‬
[navad-o-panj]
4
[cuatro]
[چهار]‬
[châ-har]
22
[veintidós]
[بیست و دو]‬
[bist-o-do]
88
[ochenta y ocho]
[هشتاد و هشت]‬
[hashtâd-o-hasht]