0

0

تست شنیداری   

40

[nelikümmend]

40

[nelikümmend]

40

[nelikümmend]

[چهل]‬

[che-hel]

9

[üheksa]

9

[üheksa]

9

[üheksa]

[نه]‬

[noh]

22

[kakskümmend kaks]

22

[kakskümmend kaks]

22

[kakskümmend kaks]

[بیست و دو]‬

[bist-o-do]

30

[kolmkümmend]

30

[kolmkümmend]

30

[kolmkümmend]

[سی]‬

[see]
40
[nelikümmend]
[چهل]‬
[che-hel]
9
[üheksa]
[نه]‬
[noh]
22
[kakskümmend kaks]
[بیست و دو]‬
[bist-o-do]
30
[kolmkümmend]
[سی]‬
[see]