0

0

تست شنیداری   

‫68

[شصت و هشت]‬

[shast-o-hasht]

‫68

[شصت و هشت]‬

[shast-o-hasht]

‫68

[شصت و هشت]‬

[shast-o-hasht]

[شصت و هشت]‬

[shast-o-hasht]

‫51

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

‫51

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

‫51

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

‫46

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]

‫46

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]

‫46

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]

‫76

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

‫76

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

‫76

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]
‫68
[شصت و هشت]‬
[shast-o-hasht]
[شصت و هشت]‬
[shast-o-hasht]
‫51
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
‫46
[چهل و شش]‬
[che-hel-o-shesh]
[چهل و شش]‬
[che-hel-o-shesh]
‫76
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]