0

0

تست شنیداری   

‫53

[پنجاه و سه]‬

[panjâ-ho-se]

‫53

[پنجاه و سه]‬

[panjâ-ho-se]

‫53

[پنجاه و سه]‬

[panjâ-ho-se]

[پنجاه و سه]‬

[panjâ-ho-se]

‫86

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

‫86

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

‫86

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

‫59

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

‫59

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

‫59

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

‫39

[سی و نه]‬

[see-o-noh]

‫39

[سی و نه]‬

[see-o-noh]

‫39

[سی و نه]‬

[see-o-noh]

[سی و نه]‬

[see-o-noh]
‫53
[پنجاه و سه]‬
[panjâ-ho-se]
[پنجاه و سه]‬
[panjâ-ho-se]
‫86
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
‫59
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
‫39
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]