0

0

تست شنیداری   

53

[viisikymmentäkolme]

53

[viisikymmentäkolme]

53

[viisikymmentäkolme]

[پنجاه و سه]‬

[panjâ-ho-se]

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

[پنجاه و چهار]‬

[panjâ-ho-cha-hâr]

90

[yhdeksänkymmentä]

90

[yhdeksänkymmentä]

90

[yhdeksänkymmentä]

[نود]‬

[navad]

32

[kolmekymmentäkaksi]

32

[kolmekymmentäkaksi]

32

[kolmekymmentäkaksi]

[سی و دو]‬

[see-o-do]
53
[viisikymmentäkolme]
[پنجاه و سه]‬
[panjâ-ho-se]
54
[viisikymmentäneljä]
[پنجاه و چهار]‬
[panjâ-ho-cha-hâr]
90
[yhdeksänkymmentä]
[نود]‬
[navad]
32
[kolmekymmentäkaksi]
[سی و دو]‬
[see-o-do]