0

0

تست شنیداری   

2

[deux]

2

[deux]

2

[deux]

[دو]‬

[do]

91

[quatre-vingt-onze]

91

[quatre-vingt-onze]

91

[quatre-vingt-onze]

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

9

[neuf]

9

[neuf]

9

[neuf]

[نه]‬

[noh]

44

[quarante-quatre]

44

[quarante-quatre]

44

[quarante-quatre]

[چهل و چهار]‬

[che-hel-o-cha-hâr]
2
[deux]
[دو]‬
[do]
91
[quatre-vingt-onze]
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
9
[neuf]
[نه]‬
[noh]
44
[quarante-quatre]
[چهل و چهار]‬
[che-hel-o-cha-hâr]