0

0

تست شنیداری   

‫28

[עשרים ושמונה]‬

[essrim ushmoneh]

‫28

[עשרים ושמונה]‬

[essrim ushmoneh]

‫28

[עשרים ושמונה]‬

[essrim ushmoneh]

[بیست و هشت]‬

[bist-o-hasht]

‫45

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

‫45

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

‫45

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

‫48

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

‫48

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

‫48

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

[چهل و هشت]‬

[che-hel-o-hasht]

‫62

[שישים ושתיים]‬

[shishim ushtaim]

‫62

[שישים ושתיים]‬

[shishim ushtaim]

‫62

[שישים ושתיים]‬

[shishim ushtaim]

[شصت و دو]‬

[shast-o-do]
‫28
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
[بیست و هشت]‬
[bist-o-hasht]
‫45
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
[چهل و پنج]‬
[che-hel-o-panj]
‫48
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
‫62
[שישים ושתיים]‬
[shishim ushtaim]
[شصت و دو]‬
[shast-o-do]