0

0

تست شنیداری   

‫93

[תשעים ושלוש]‬

[tish'im w'shalosh]

‫93

[תשעים ושלוש]‬

[tish'im w'shalosh]

‫93

[תשעים ושלוש]‬

[tish'im w'shalosh]

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

‫55

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

‫55

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

‫55

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

[پنجاه و پنج]‬

[panjâ-ho-panj]

‫58

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

‫58

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

‫58

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

[پنجاه و هشت]‬

[panjâ-ho-hasht]

‫2

[שתיים]‬

[shtaim]

‫2

[שתיים]‬

[shtaim]

‫2

[שתיים]‬

[shtaim]

[دو]‬

[do]
‫93
[תשעים ושלוש]‬
[tish'im w'shalosh]
[نود و سه]‬
[navad-o-se]
‫55
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
[پنجاه و پنج]‬
[panjâ-ho-panj]
‫58
[חמישים ושמונה]‬
[xamishim ushmoneh]
[پنجاه و هشت]‬
[panjâ-ho-hasht]
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
[دو]‬
[do]