0

0

تست شنیداری   

३१

[इकतीस]

[ikatees]

३१

[इकतीस]

[ikatees]

३१

[इकतीस]

[ikatees]

[سی و یک]‬

[see-o-yek]

६३

[तिरसठ]

[tirasath]

६३

[तिरसठ]

[tirasath]

६३

[तिरसठ]

[tirasath]

[شصت و سه]‬

[shast-o-se]

९०

[नब्बे]

[nabbe]

९०

[नब्बे]

[nabbe]

९०

[नब्बे]

[nabbe]

[نود]‬

[navad]

४५

[पैंतालीस]

[paintaalees]

४५

[पैंतालीस]

[paintaalees]

४५

[पैंतालीस]

[paintaalees]

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]
३१
[इकतीस]
[ikatees]
[سی و یک]‬
[see-o-yek]
६३
[तिरसठ]
[tirasath]
[شصت و سه]‬
[shast-o-se]
९०
[नब्बे]
[nabbe]
[نود]‬
[navad]
४५
[पैंतालीस]
[paintaalees]
[چهل و پنج]‬
[che-hel-o-panj]