0

0

تست شنیداری   

६७

[सड़सठ]

[sadasath]

६७

[सड़सठ]

[sadasath]

६७

[सड़सठ]

[sadasath]

[شصت و هفت]‬

[shast-o-haft]

१०

[दस]

[das]

१०

[दस]

[das]

१०

[दस]

[das]

[ده]‬

[dah]

९३

[तिरानवे]

[tiraanave]

९३

[तिरानवे]

[tiraanave]

९३

[तिरानवे]

[tiraanave]

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

९६

[छियानवे]

[chhiyaanave]

९६

[छियानवे]

[chhiyaanave]

९६

[छियानवे]

[chhiyaanave]

[نود و شش]‬

[navad-o-shesh]
६७
[सड़सठ]
[sadasath]
[شصت و هفت]‬
[shast-o-haft]
१०
[दस]
[das]
[ده]‬
[dah]
९३
[तिरानवे]
[tiraanave]
[نود و سه]‬
[navad-o-se]
९६
[छियानवे]
[chhiyaanave]
[نود و شش]‬
[navad-o-shesh]