0

0

تست شنیداری   

७८

[अठहत्तर]

[athahattar]

७८

[अठहत्तर]

[athahattar]

७८

[अठहत्तर]

[athahattar]

[هفتاد و هشت]‬

[haftâd-o-hasht]

३७

[सैंतीस]

[saintees]

३७

[सैंतीस]

[saintees]

३७

[सैंतीस]

[saintees]

[سی و هفت]‬

[see-o-haft]

९२

[बानवे]

[baanave]

९२

[बानवे]

[baanave]

९२

[बानवे]

[baanave]

[نود و دو]‬

[navad-o-do]

[सात]

[saat]

[सात]

[saat]

[सात]

[saat]

[هفت]‬

[haft]
७८
[अठहत्तर]
[athahattar]
[هفتاد و هشت]‬
[haftâd-o-hasht]
३७
[सैंतीस]
[saintees]
[سی و هفت]‬
[see-o-haft]
९२
[बानवे]
[baanave]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]

[सात]
[saat]
[هفت]‬
[haft]