0

0

تست شنیداری   

76

[sedamdeset i šest]

76

[sedamdeset i šest]

76

[sedamdeset i šest]

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

[بیست و هشت]‬

[bist-o-hasht]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

84

[osamdeset i četiri]

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

27

[dvadeset i sedam]

27

[dvadeset i sedam]

27

[dvadeset i sedam]

[بیست و هفت]‬

[bist-o-haft]
76
[sedamdeset i šest]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
28
[dvadeset i osam]
[بیست و هشت]‬
[bist-o-hasht]
84
[osamdeset i četiri]
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]
27
[dvadeset i sedam]
[بیست و هفت]‬
[bist-o-haft]