0

0

تست شنیداری   

24

[huszonnégy]

24

[huszonnégy]

24

[huszonnégy]

[بیست و چهار]‬

[bist-o-cha-hâr]

97

[kilencvenhét]

97

[kilencvenhét]

97

[kilencvenhét]

[نود و هفت]‬

[navad-o-haft]

62

[hatvankettő]

62

[hatvankettő]

62

[hatvankettő]

[شصت و دو]‬

[shast-o-do]

34

[harmincnégy]

34

[harmincnégy]

34

[harmincnégy]

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]
24
[huszonnégy]
[بیست و چهار]‬
[bist-o-cha-hâr]
97
[kilencvenhét]
[نود و هفت]‬
[navad-o-haft]
62
[hatvankettő]
[شصت و دو]‬
[shast-o-do]
34
[harmincnégy]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]