0

0

تست شنیداری   

94

[իննսունչորս]

[innsunch’vors]

94

[իննսունչորս]

[innsunch’vors]

94

[իննսունչորս]

[innsunch’vors]

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

81

[ութանասունմեկ]

[ut’anasunmek]

81

[ութանասունմեկ]

[ut’anasunmek]

81

[ութանասունմեկ]

[ut’anasunmek]

[هشتاد و یک]‬

[hashtâd-o-yek]

98

[իննսունութ]

[innsunut’]

98

[իննսունութ]

[innsunut’]

98

[իննսունութ]

[innsunut’]

[نود و هشت]‬

[navad-o-hasht]

54

[հիսունչորս]

[hisunch’vors]

54

[հիսունչորս]

[hisunch’vors]

54

[հիսունչորս]

[hisunch’vors]

[پنجاه و چهار]‬

[panjâ-ho-cha-hâr]
94
[իննսունչորս]
[innsunch’vors]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]
81
[ութանասունմեկ]
[ut’anasunmek]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]
98
[իննսունութ]
[innsunut’]
[نود و هشت]‬
[navad-o-hasht]
54
[հիսունչորս]
[hisunch’vors]
[پنجاه و چهار]‬
[panjâ-ho-cha-hâr]