0

0

تست شنیداری   

6

[enam]

6

[enam]

6

[enam]

[شش]‬

[shesh]

90

[sembilan puluh]

90

[sembilan puluh]

90

[sembilan puluh]

[نود]‬

[navad]

17

[tujuh belas]

17

[tujuh belas]

17

[tujuh belas]

[هفده]‬

[hef-dah]

46

[empat puluh enam]

46

[empat puluh enam]

46

[empat puluh enam]

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]
6
[enam]
[شش]‬
[shesh]
90
[sembilan puluh]
[نود]‬
[navad]
17
[tujuh belas]
[هفده]‬
[hef-dah]
46
[empat puluh enam]
[چهل و شش]‬
[che-hel-o-shesh]