0

0

تست شنیداری   

26

[ventisei]

26

[ventisei]

26

[ventisei]

[بیست و شش]‬

[bist-o-shesh]

100

[cento]

100

[cento]

100

[cento]

[صد]‬

[sad]

7

[sette]

7

[sette]

7

[sette]

[هفت]‬

[haft]

40

[quaranta]

40

[quaranta]

40

[quaranta]

[چهل]‬

[che-hel]
26
[ventisei]
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
100
[cento]
[صد]‬
[sad]
7
[sette]
[هفت]‬
[haft]
40
[quaranta]
[چهل]‬
[che-hel]