0

0

تست شنیداری   

49

[quarantanove]

49

[quarantanove]

49

[quarantanove]

[چهل و نه]‬

[che-hel-o-noh]

13

[tredici]

13

[tredici]

13

[tredici]

[سیزده]‬

[siz-dah]

91

[novantuno]

91

[novantuno]

91

[novantuno]

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

72

[settantadue]

72

[settantadue]

72

[settantadue]

[هفتادودو]‬

[haftâd-o-do]
49
[quarantanove]
[چهل و نه]‬
[che-hel-o-noh]
13
[tredici]
[سیزده]‬
[siz-dah]
91
[novantuno]
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
72
[settantadue]
[هفتادودو]‬
[haftâd-o-do]