0

0

تست شنیداری   

52

[五十二]

[Gojūni]

52

[五十二]

[Gojūni]

52

[五十二]

[Gojūni]

[پنجاه و دو]‬

[panjâ-ho-do]

49

[四十九]

[Shijūku]

49

[四十九]

[Shijūku]

49

[四十九]

[Shijūku]

[چهل و نه]‬

[che-hel-o-noh]

48

[四十八]

[Shitoya]

48

[四十八]

[Shitoya]

48

[四十八]

[Shitoya]

[چهل و هشت]‬

[che-hel-o-hasht]

20

[二十]

[Nijū]

20

[二十]

[Nijū]

20

[二十]

[Nijū]

[بیست]‬

[bist]
52
[五十二]
[Gojūni]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]
49
[四十九]
[Shijūku]
[چهل و نه]‬
[che-hel-o-noh]
48
[四十八]
[Shitoya]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
20
[二十]
[Nijū]
[بیست]‬
[bist]