0

0

تست شنیداری   

11

[十一]

[Jū ichi]

11

[十一]

[Jū ichi]

11

[十一]

[Jū ichi]

[یازده]‬

[yâz-dah]

81

[八十一]

[Yasoichi]

81

[八十一]

[Yasoichi]

81

[八十一]

[Yasoichi]

[هشتاد و یک]‬

[hashtâd-o-yek]

4

[四]

[Shi]

4

[四]

[Shi]

4

[四]

[Shi]

[چهار]‬

[châ-har]

90

[九十]

[Kujū]

90

[九十]

[Kujū]

90

[九十]

[Kujū]

[نود]‬

[navad]
11
[十一]
[Jū ichi]
[یازده]‬
[yâz-dah]
81
[八十一]
[Yasoichi]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]
4
[四]
[Shi]
[چهار]‬
[châ-har]
90
[九十]
[Kujū]
[نود]‬
[navad]