0

0

تست شنیداری   

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

52

[ორმოცდათორმეტი]

[ormotsdatormet'i]

52

[ორმოცდათორმეტი]

[ormotsdatormet'i]

52

[ორმოცდათორმეტი]

[ormotsdatormet'i]

[پنجاه و دو]‬

[panjâ-ho-do]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

[پنجاه و پنج]‬

[panjâ-ho-panj]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

[نود و نه]‬

[navad-o-noh]
93
[ოთხმოცდაცამეტი]
[otkhmotsdatsamet'i]
[نود و سه]‬
[navad-o-se]
52
[ორმოცდათორმეტი]
[ormotsdatormet'i]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]
55
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
[پنجاه و پنج]‬
[panjâ-ho-panj]
99
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]