0

0

تست شنیداری   

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

[پنجاه و شش]‬

[panjâ-ho-shesh]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

[چهل و سه]‬

[che-hel-o-se]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

[شصت و یک]‬

[shast-o-yek]

4

[ოთხი]

[otkhi]

4

[ოთხი]

[otkhi]

4

[ოთხი]

[otkhi]

[چهار]‬

[châ-har]
56
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
[پنجاه و شش]‬
[panjâ-ho-shesh]
43
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
[چهل و سه]‬
[che-hel-o-se]
61
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
[شصت و یک]‬
[shast-o-yek]
4
[ოთხი]
[otkhi]
[چهار]‬
[châ-har]