0

0

تست شنیداری   

೮೦

[ಎಂಬತ್ತು]

[Embattu]

೮೦

[ಎಂಬತ್ತು]

[Embattu]

೮೦

[ಎಂಬತ್ತು]

[Embattu]

[هشتاد] ‬

[hashtâd]

೮೧

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

[Embattondu]

೮೧

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

[Embattondu]

೮೧

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

[Embattondu]

[هشتاد و یک]‬

[hashtâd-o-yek]

೬೦

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]

೬೦

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]

೬೦

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]

[شصت]‬

[shast]

೯೮

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]

೯೮

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]

೯೮

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]

[نود و هشت]‬

[navad-o-hasht]
೮೦
[ಎಂಬತ್ತು]
[Embattu]
[هشتاد] ‬
[hashtâd]
೮೧
[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]
[Embattondu]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]
೬೦
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]
[شصت]‬
[shast]
೯೮
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Tombatteṇṭu]
[نود و هشت]‬
[navad-o-hasht]