0

0

تست شنیداری   

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

[بیست و چهار]‬

[bist-o-cha-hâr]

[ಆರು]

[Āru]

[ಆರು]

[Āru]

[ಆರು]

[Āru]

[شش]‬

[shesh]

೧೧

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]

೧೧

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]

೧೧

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]

[یازده]‬

[yâz-dah]

೮೭

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

೮೭

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

೮೭

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

[هشتاد و هفت]‬

[hashtâd-o-haft]
೨೪
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
[بیست و چهار]‬
[bist-o-cha-hâr]

[ಆರು]
[Āru]
[شش]‬
[shesh]
೧೧
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]
[یازده]‬
[yâz-dah]
೮೭
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]