0

0

تست شنیداری   

82

[여든둘]

[yeodeundul]

82

[여든둘]

[yeodeundul]

82

[여든둘]

[yeodeundul]

[هشتاد و دو]‬

[hashtâd-o-do]

33

[서른셋]

[seoleunses]

33

[서른셋]

[seoleunses]

33

[서른셋]

[seoleunses]

[سی و سه]‬

[see-o-se]

62

[예순둘]

[yesundul]

62

[예순둘]

[yesundul]

62

[예순둘]

[yesundul]

[شصت و دو]‬

[shast-o-do]

100

[백]

[baeg]

100

[백]

[baeg]

100

[백]

[baeg]

[صد]‬

[sad]
82
[여든둘]
[yeodeundul]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
33
[서른셋]
[seoleunses]
[سی و سه]‬
[see-o-se]
62
[예순둘]
[yesundul]
[شصت و دو]‬
[shast-o-do]
100
[백]
[baeg]
[صد]‬
[sad]