0

0

تست شنیداری   

84

[여든넷]

[yeodeunnes]

84

[여든넷]

[yeodeunnes]

84

[여든넷]

[yeodeunnes]

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

66

[예순여섯]

[yesun-yeoseos]

66

[예순여섯]

[yesun-yeoseos]

66

[예순여섯]

[yesun-yeoseos]

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

29

[스물아홉]

[seumul-ahob]

29

[스물아홉]

[seumul-ahob]

29

[스물아홉]

[seumul-ahob]

[بیست و نه]‬

[bist-o-noh]

51

[쉰하나]

[swinhana]

51

[쉰하나]

[swinhana]

51

[쉰하나]

[swinhana]

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]
84
[여든넷]
[yeodeunnes]
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]
66
[예순여섯]
[yesun-yeoseos]
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
29
[스물아홉]
[seumul-ahob]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]
51
[쉰하나]
[swinhana]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]