0

0

تست شنیداری   

85

[aštuoniasdešimt penki]

85

[aštuoniasdešimt penki]

85

[aštuoniasdešimt penki]

[هشتاد و پنج]‬

[hashtâd-o-panj]

73

[septyniasdešimt trys]

73

[septyniasdešimt trys]

73

[septyniasdešimt trys]

[هفتاد و سه]‬

[haftâd-o-se]

70

[septyniasdešimt]

70

[septyniasdešimt]

70

[septyniasdešimt]

[هفتاد]‬

[haftâd]

17

[septyniolika]

17

[septyniolika]

17

[septyniolika]

[هفده]‬

[hef-dah]
85
[aštuoniasdešimt penki]
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
73
[septyniasdešimt trys]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]
70
[septyniasdešimt]
[هفتاد]‬
[haftâd]
17
[septyniolika]
[هفده]‬
[hef-dah]