0

0

تست شنیداری   

38

[trisdešimt aštuoni]

38

[trisdešimt aštuoni]

38

[trisdešimt aštuoni]

[سی و هشت]‬

[see-o-hasht]

73

[septyniasdešimt trys]

73

[septyniasdešimt trys]

73

[septyniasdešimt trys]

[هفتاد و سه]‬

[haftâd-o-se]

5

[penki]

5

[penki]

5

[penki]

[پنج]‬

[panj]

92

[devyniasdešimt du]

92

[devyniasdešimt du]

92

[devyniasdešimt du]

[نود و دو]‬

[navad-o-do]
38
[trisdešimt aštuoni]
[سی و هشت]‬
[see-o-hasht]
73
[septyniasdešimt trys]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]
5
[penki]
[پنج]‬
[panj]
92
[devyniasdešimt du]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]