0

0

تست شنیداری   

26

[divdesmit seši]

26

[divdesmit seši]

26

[divdesmit seši]

[بیست و شش]‬

[bist-o-shesh]

43

[četrdesmit trīs]

43

[četrdesmit trīs]

43

[četrdesmit trīs]

[چهل و سه]‬

[che-hel-o-se]

88

[astoņdesmit astoņi]

88

[astoņdesmit astoņi]

88

[astoņdesmit astoņi]

[هشتاد و هشت]‬

[hashtâd-o-hasht]

29

[divdesmit deviņi]

29

[divdesmit deviņi]

29

[divdesmit deviņi]

[بیست و نه]‬

[bist-o-noh]
26
[divdesmit seši]
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
43
[četrdesmit trīs]
[چهل و سه]‬
[che-hel-o-se]
88
[astoņdesmit astoņi]
[هشتاد و هشت]‬
[hashtâd-o-hasht]
29
[divdesmit deviņi]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]