0

0

تست شنیداری   

12

[дванаесет]

[dvanayesyet]

12

[дванаесет]

[dvanayesyet]

12

[дванаесет]

[dvanayesyet]

[دوازده]‬

[davâz-dah]

44

[четириесет и четири]

[chyetiriyesyet i chyetiri]

44

[четириесет и четири]

[chyetiriyesyet i chyetiri]

44

[четириесет и четири]

[chyetiriyesyet i chyetiri]

[چهل و چهار]‬

[che-hel-o-cha-hâr]

79

[седумдесет и девет]

[syedoomdyesyet i dyevyet]

79

[седумдесет и девет]

[syedoomdyesyet i dyevyet]

79

[седумдесет и девет]

[syedoomdyesyet i dyevyet]

[هفتاد و نه]‬

[haftâd-o-noh]

41

[четириесет и еден]

[chyetiriyesyet i yedyen]

41

[четириесет и еден]

[chyetiriyesyet i yedyen]

41

[четириесет и еден]

[chyetiriyesyet i yedyen]

[چهل و یک]‬

[che-hel-o-yek]
12
[дванаесет]
[dvanayesyet]
[دوازده]‬
[davâz-dah]
44
[четириесет и четири]
[chyetiriyesyet i chyetiri]
[چهل و چهار]‬
[che-hel-o-cha-hâr]
79
[седумдесет и девет]
[syedoomdyesyet i dyevyet]
[هفتاد و نه]‬
[haftâd-o-noh]
41
[четириесет и еден]
[chyetiriyesyet i yedyen]
[چهل و یک]‬
[che-hel-o-yek]