0

0

تست شنیداری   

79

[syttini]

79

[syttini]

79

[syttini]

[هفتاد و نه]‬

[haftâd-o-noh]

56

[femtiseks]

56

[femtiseks]

56

[femtiseks]

[پنجاه و شش]‬

[panjâ-ho-shesh]

82

[åttito]

82

[åttito]

82

[åttito]

[هشتاد و دو]‬

[hashtâd-o-do]

65

[sekstifem]

65

[sekstifem]

65

[sekstifem]

[شصت و پنج]‬

[ shast-o-panj]
79
[syttini]
[هفتاد و نه]‬
[haftâd-o-noh]
56
[femtiseks]
[پنجاه و شش]‬
[panjâ-ho-shesh]
82
[åttito]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
65
[sekstifem]
[شصت و پنج]‬
[ shast-o-panj]