0

0

تست شنیداری   

69

[sekstini]

69

[sekstini]

69

[sekstini]

[شصت و نه]‬

[shast-o-noh]

31

[trettiein]

31

[trettiein]

31

[trettiein]

[سی و یک]‬

[see-o-yek]

3

[tre]

3

[tre]

3

[tre]

[سه]‬

[se]

44

[førtifire]

44

[førtifire]

44

[førtifire]

[چهل و چهار]‬

[che-hel-o-cha-hâr]
69
[sekstini]
[شصت و نه]‬
[shast-o-noh]
31
[trettiein]
[سی و یک]‬
[see-o-yek]
3
[tre]
[سه]‬
[se]
44
[førtifire]
[چهل و چهار]‬
[che-hel-o-cha-hâr]