0

0

تست شنیداری   

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

[شصت و سه]‬

[shast-o-se]

99

[nittini / ni og nitti]

99

[nittini / ni og nitti]

99

[nittini / ni og nitti]

[نود و نه]‬

[navad-o-noh]

80

[åtti]

80

[åtti]

80

[åtti]

[هشتاد] ‬

[hashtâd]

60

[seksti]

60

[seksti]

60

[seksti]

[شصت]‬

[shast]
63
[sekstitre]
[شصت و سه]‬
[shast-o-se]
99
[nittini / ni og nitti]
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]
80
[åtti]
[هشتاد] ‬
[hashtâd]
60
[seksti]
[شصت]‬
[shast]