0

0

تست شنیداری   

74

[ਚੁਹੱਤਰ]

[Cuhatara]

74

[ਚੁਹੱਤਰ]

[Cuhatara]

74

[ਚੁਹੱਤਰ]

[Cuhatara]

[هفتاد و چهار]‬

[haftâd-o-cha-hâr]

29

[ਉਨੱਤੀ]

[Unatī]

29

[ਉਨੱਤੀ]

[Unatī]

29

[ਉਨੱਤੀ]

[Unatī]

[بیست و نه]‬

[bist-o-noh]

70

[ਸੱਤਰ]

[Satara]

70

[ਸੱਤਰ]

[Satara]

70

[ਸੱਤਰ]

[Satara]

[هفتاد]‬

[haftâd]

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

[یک]‬

[yek]
74
[ਚੁਹੱਤਰ]
[Cuhatara]
[هفتاد و چهار]‬
[haftâd-o-cha-hâr]
29
[ਉਨੱਤੀ]
[Unatī]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]
70
[ਸੱਤਰ]
[Satara]
[هفتاد]‬
[haftâd]
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
[یک]‬
[yek]