0

0

تست شنیداری   

85

[ਪਚਾਸੀ]

[Pacāsī]

85

[ਪਚਾਸੀ]

[Pacāsī]

85

[ਪਚਾਸੀ]

[Pacāsī]

[هشتاد و پنج]‬

[hashtâd-o-panj]

17

[ਸਤਾਰਾਂ]

[Satārāṁ]

17

[ਸਤਾਰਾਂ]

[Satārāṁ]

17

[ਸਤਾਰਾਂ]

[Satārāṁ]

[هفده]‬

[hef-dah]

91

[ਇਕਾਨਵੇਂ]

[Ikānavēṁ]

91

[ਇਕਾਨਵੇਂ]

[Ikānavēṁ]

91

[ਇਕਾਨਵੇਂ]

[Ikānavēṁ]

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

48

[ਅਠਤਾਲੀ]

[Aṭhatālī]

48

[ਅਠਤਾਲੀ]

[Aṭhatālī]

48

[ਅਠਤਾਲੀ]

[Aṭhatālī]

[چهل و هشت]‬

[che-hel-o-hasht]
85
[ਪਚਾਸੀ]
[Pacāsī]
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
17
[ਸਤਾਰਾਂ]
[Satārāṁ]
[هفده]‬
[hef-dah]
91
[ਇਕਾਨਵੇਂ]
[Ikānavēṁ]
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
48
[ਅਠਤਾਲੀ]
[Aṭhatālī]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]