0

0

تست شنیداری   

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

[هشتاد و سه]‬

[hashtâd-o-se]

20

[vinte]

20

[vinte]

20

[vinte]

[بیست]‬

[bist]

2

[dois]

2

[dois]

2

[dois]

[دو]‬

[do]
46
[quarenta e seis]
[چهل و شش]‬
[che-hel-o-shesh]
83
[oitenta e três]
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]
20
[vinte]
[بیست]‬
[bist]
2
[dois]
[دو]‬
[do]