0

0

تست شنیداری   

47

[quarenta e sete]

47

[quarenta e sete]

47

[quarenta e sete]

[چهل و هفت]‬

[che-hel-o-haft]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

81

[oitenta e um]

81

[oitenta e um]

81

[oitenta e um]

[هشتاد و یک]‬

[hashtâd-o-yek]

72

[setenta e dois]

72

[setenta e dois]

72

[setenta e dois]

[هفتادودو]‬

[haftâd-o-do]
47
[quarenta e sete]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
66
[sessenta e seis]
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
81
[oitenta e um]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]
72
[setenta e dois]
[هفتادودو]‬
[haftâd-o-do]