0

0

تست شنیداری   

29

[vinte e nove]

29

[vinte e nove]

29

[vinte e nove]

[بیست و نه]‬

[bist-o-noh]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

[شصت و سه]‬

[shast-o-se]

33

[trinta e três]

33

[trinta e três]

33

[trinta e três]

[سی و سه]‬

[see-o-se]
29
[vinte e nove]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]
34
[trinta e quatro]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
63
[sessenta e três]
[شصت و سه]‬
[shast-o-se]
33
[trinta e três]
[سی و سه]‬
[see-o-se]