0

0

تست شنیداری   

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]

5

[cinco]

5

[cinco]

5

[cinco]

[پنج]‬

[panj]

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

[هشتاد و دو]‬

[hashtâd-o-do]

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

[بیست و هفت]‬

[bist-o-haft]
46
[quarenta e seis]
[چهل و شش]‬
[che-hel-o-shesh]
5
[cinco]
[پنج]‬
[panj]
82
[oitenta e dois]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
27
[vinte e sete]
[بیست و هفت]‬
[bist-o-haft]