0

0

تست شنیداری   

13

[treisprezece]

13

[treisprezece]

13

[treisprezece]

[سیزده]‬

[siz-dah]

58

[cincizeci şi opt]

58

[cincizeci şi opt]

58

[cincizeci şi opt]

[پنجاه و هشت]‬

[panjâ-ho-hasht]

77

[şaptezeci şi şapte]

77

[şaptezeci şi şapte]

77

[şaptezeci şi şapte]

[هفتاد و هفت]‬

[haftâd-o-haft]

30

[treizeci]

30

[treizeci]

30

[treizeci]

[سی]‬

[see]
13
[treisprezece]
[سیزده]‬
[siz-dah]
58
[cincizeci şi opt]
[پنجاه و هشت]‬
[panjâ-ho-hasht]
77
[şaptezeci şi şapte]
[هفتاد و هفت]‬
[haftâd-o-haft]
30
[treizeci]
[سی]‬
[see]