0

0

تست شنیداری   

12

[двенадцать]

[dvenadtsatʹ]

12

[двенадцать]

[dvenadtsatʹ]

12

[двенадцать]

[dvenadtsatʹ]

[دوازده]‬

[davâz-dah]

63

[шестьдесят три]

[shestʹdesyat tri]

63

[шестьдесят три]

[shestʹdesyat tri]

63

[шестьдесят три]

[shestʹdesyat tri]

[شصت و سه]‬

[shast-o-se]

73

[семьдесят три]

[semʹdesyat tri]

73

[семьдесят три]

[semʹdesyat tri]

73

[семьдесят три]

[semʹdesyat tri]

[هفتاد و سه]‬

[haftâd-o-se]

65

[шестьдесят пять]

[shestʹdesyat pyatʹ]

65

[шестьдесят пять]

[shestʹdesyat pyatʹ]

65

[шестьдесят пять]

[shestʹdesyat pyatʹ]

[شصت و پنج]‬

[ shast-o-panj]
12
[двенадцать]
[dvenadtsatʹ]
[دوازده]‬
[davâz-dah]
63
[шестьдесят три]
[shestʹdesyat tri]
[شصت و سه]‬
[shast-o-se]
73
[семьдесят три]
[semʹdesyat tri]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]
65
[шестьдесят пять]
[shestʹdesyat pyatʹ]
[شصت و پنج]‬
[ shast-o-panj]