0

0

تست شنیداری   

31

[enaintrideset]

31

[enaintrideset]

31

[enaintrideset]

[سی و یک]‬

[see-o-yek]

82

[dvainosemdeset]

82

[dvainosemdeset]

82

[dvainosemdeset]

[هشتاد و دو]‬

[hashtâd-o-do]

47

[sedeminštirideset]

47

[sedeminštirideset]

47

[sedeminštirideset]

[چهل و هفت]‬

[che-hel-o-haft]

39

[devetintrideset]

39

[devetintrideset]

39

[devetintrideset]

[سی و نه]‬

[see-o-noh]
31
[enaintrideset]
[سی و یک]‬
[see-o-yek]
82
[dvainosemdeset]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
47
[sedeminštirideset]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
39
[devetintrideset]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]