0

0

تست شنیداری   

21

[enaindvajset]

21

[enaindvajset]

21

[enaindvajset]

[بیست و یک]‬

[bist-o-yek]

82

[dvainosemdeset]

82

[dvainosemdeset]

82

[dvainosemdeset]

[هشتاد و دو]‬

[hashtâd-o-do]

38

[osemintrideset]

38

[osemintrideset]

38

[osemintrideset]

[سی و هشت]‬

[see-o-hasht]

97

[sedemindevetdeset]

97

[sedemindevetdeset]

97

[sedemindevetdeset]

[نود و هفت]‬

[navad-o-haft]
21
[enaindvajset]
[بیست و یک]‬
[bist-o-yek]
82
[dvainosemdeset]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
38
[osemintrideset]
[سی و هشت]‬
[see-o-hasht]
97
[sedemindevetdeset]
[نود و هفت]‬
[navad-o-haft]