0

0

تست شنیداری   

47

[dyzetёeshtatё]

47

[dyzetёeshtatё]

47

[dyzetёeshtatё]

[چهل و هفت]‬

[che-hel-o-haft]

39

[tridhjetёenёntё]

39

[tridhjetёenёntё]

39

[tridhjetёenёntё]

[سی و نه]‬

[see-o-noh]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

31

[tridhjetёenjё]

[سی و یک]‬

[see-o-yek]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

[شصت و پنج]‬

[ shast-o-panj]
47
[dyzetёeshtatё]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
39
[tridhjetёenёntё]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
31
[tridhjetёenjё]
[سی و یک]‬
[see-o-yek]
65
[gjashtёdhjetёepesё]
[شصت و پنج]‬
[ shast-o-panj]