0

0

تست شنیداری   

78

[седамдесет и осам]

[sedamdeset i osam]

78

[седамдесет и осам]

[sedamdeset i osam]

78

[седамдесет и осам]

[sedamdeset i osam]

[هفتاد و هشت]‬

[haftâd-o-hasht]

19

[деветнаест]

[devetnaest]

19

[деветнаест]

[devetnaest]

19

[деветнаест]

[devetnaest]

[نوزده]‬

[nuz-dah]

73

[седамдесет и три]

[sedamdeset i tri]

73

[седамдесет и три]

[sedamdeset i tri]

73

[седамдесет и три]

[sedamdeset i tri]

[هفتاد و سه]‬

[haftâd-o-se]

21

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

21

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

21

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

[بیست و یک]‬

[bist-o-yek]
78
[седамдесет и осам]
[sedamdeset i osam]
[هفتاد و هشت]‬
[haftâd-o-hasht]
19
[деветнаест]
[devetnaest]
[نوزده]‬
[nuz-dah]
73
[седамдесет и три]
[sedamdeset i tri]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]
21
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
[بیست و یک]‬
[bist-o-yek]