0

0

تست شنیداری   

24

[tjugofyra]

24

[tjugofyra]

24

[tjugofyra]

[بیست و چهار]‬

[bist-o-cha-hâr]

7

[sju]

7

[sju]

7

[sju]

[هفت]‬

[haft]

34

[trettiofyra]

34

[trettiofyra]

34

[trettiofyra]

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

47

[fyrtiosju]

47

[fyrtiosju]

47

[fyrtiosju]

[چهل و هفت]‬

[che-hel-o-haft]
24
[tjugofyra]
[بیست و چهار]‬
[bist-o-cha-hâr]
7
[sju]
[هفت]‬
[haft]
34
[trettiofyra]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
47
[fyrtiosju]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]