0

0

تست شنیداری   

87

[åttiosju]

87

[åttiosju]

87

[åttiosju]

[هشتاد و هفت]‬

[hashtâd-o-haft]

56

[femtiosex]

56

[femtiosex]

56

[femtiosex]

[پنجاه و شش]‬

[panjâ-ho-shesh]

34

[trettiofyra]

34

[trettiofyra]

34

[trettiofyra]

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

52

[femtiotvå]

52

[femtiotvå]

52

[femtiotvå]

[پنجاه و دو]‬

[panjâ-ho-do]
87
[åttiosju]
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]
56
[femtiosex]
[پنجاه و شش]‬
[panjâ-ho-shesh]
34
[trettiofyra]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
52
[femtiotvå]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]