0

0

تست شنیداری   

50

[యాభై]

[Yābhai]

50

[యాభై]

[Yābhai]

50

[యాభై]

[Yābhai]

[پنجاه]‬

[panjâh]

20

[ఇరవై]

[Iravai]

20

[ఇరవై]

[Iravai]

20

[ఇరవై]

[Iravai]

[بیست]‬

[bist]

24

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

24

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

24

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

[بیست و چهار]‬

[bist-o-cha-hâr]

30

[ముప్పై]

[Muppai]

30

[ముప్పై]

[Muppai]

30

[ముప్పై]

[Muppai]

[سی]‬

[see]
50
[యాభై]
[Yābhai]
[پنجاه]‬
[panjâh]
20
[ఇరవై]
[Iravai]
[بیست]‬
[bist]
24
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
[بیست و چهار]‬
[bist-o-cha-hâr]
30
[ముప్పై]
[Muppai]
[سی]‬
[see]