0

0

تست شنیداری   

52

[elli iki]

52

[elli iki]

52

[elli iki]

[پنجاه و دو]‬

[panjâ-ho-do]

12

[on iki]

12

[on iki]

12

[on iki]

[دوازده]‬

[davâz-dah]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

39

[otuz dokuz]

39

[otuz dokuz]

39

[otuz dokuz]

[سی و نه]‬

[see-o-noh]
52
[elli iki]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]
12
[on iki]
[دوازده]‬
[davâz-dah]
94
[doksan dört]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]
39
[otuz dokuz]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]