0

0

تست شنیداری   

‫75

[پچھتّر]‬

‫75

[پچھتّر]‬

‫75

[پچھتّر]‬

[هفتاد و پنج]‬

[haftâd-o-panj]

‫34

[چونتیس]‬

‫34

[چونتیس]‬

‫34

[چونتیس]‬

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]

‫15

[پندرہ]‬

‫15

[پندرہ]‬

‫15

[پندرہ]‬

[پانزده]‬

[pânz-dah]

‫94

[چورانوے]‬

‫94

[چورانوے]‬

‫94

[چورانوے]‬

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]
‫75
[پچھتّر]‬
[هفتاد و پنج]‬
[haftâd-o-panj]
‫34
[چونتیس]‬
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
‫15
[پندرہ]‬
[پانزده]‬
[pânz-dah]
‫94
[چورانوے]‬
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]