0

0

تست شنیداری   

84[八十四]

[八十四]

[Bāshísì]

84[八十四]

[八十四]

[Bāshísì]

84[八十四]

[八十四]

[Bāshísì]

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

88[八十八]

[八十八]

[Bāshíbā]

88[八十八]

[八十八]

[Bāshíbā]

88[八十八]

[八十八]

[Bāshíbā]

[هشتاد و هشت]‬

[hashtâd-o-hasht]

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

[چهل و هشت]‬

[che-hel-o-hasht]

36[三十六]

[三十六]

[Sānshíliù]

36[三十六]

[三十六]

[Sānshíliù]

36[三十六]

[三十六]

[Sānshíliù]

[سی و شش]‬

[see-o-shesh]
84[八十四]
[八十四]
[Bāshísì]
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]
88[八十八]
[八十八]
[Bāshíbā]
[هشتاد و هشت]‬
[hashtâd-o-hasht]
48[四十八]
[四十八]
[Sìshíbā]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
36[三十六]
[三十六]
[Sānshíliù]
[سی و شش]‬
[see-o-shesh]